EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği)”

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

İÇİNDEKİLER

I. GİRİŞ. 1

II. KİŞİSEL VERİ. 2

A. Kişisel Veri Tanımı 2

B. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler 2

C. EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği) Tarafından İşlenen Veriler 2

D. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 3

E. Kişisel Verilerin Türkiye İçinde ve Dışında Aktarımı 5

F. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 5

G. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi 6

H. Kişisel Verilerin Güvenliği ve Denetimi 6

I. KVK Kanunu Çerçevesinde Veri Sahibinin Hakları 7

III. ÇEREZLER VE BENZERİ TEKNOLOJİLER.. 8

A. Genel 8

B. Çerez Türleri 9

C. Çerezlerin Kullanım Amaçları 9

D. Çerezleri Reddetme ve Silme. 10

E. Yetkili Hizmet Sağlayıcılar 10

IV.  ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT SİTE, ÜRÜN VE HİZMETLER.. 10

V.  DEĞİŞİKLİKLER.. 11

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU.. 12

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

I.       GİRİŞ

EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği)” olarak, bizzat kendisi için veya bir şirket veya kuruluşun temsilcisi olarak bizimle iletişime geçen iş ortaklarımızın, üyelerimizin, çalışanlarımızın ve iş başvurusunda bulunmak veya internet sitemizi ziyaret etmek suretiyle ya da diğer herhangi bir şekilde bizimle ilişki tesis eden diğer gerçek kişilerin kişisel verilerinin korunmasına büyük önem vermekteyiz.

Veri sorumlusu olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi ve çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusundaki kural ve politikalarımızı açıklamak üzere işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nı (“Politika”) hazırlamış bulunmaktayız. EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği) ile veri sahibi arasındaki ilişkinin türüne ve niteliğine göre, veri sahiplerine EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği) tarafından işbu Politika’dan farklı kişisel veri politikaları ve/veya bildirimler sağlanması mümkündür. Veri sahiplerine sağlanan söz konusu özel politika ve bildirimlerde işbu Politika’da yer alan açıklamalardan farklı veya bu açıklamalara ek hususlar bulunabilir. Bu halde, veri sahiplerine sağlanan söz konusu özel politika ve bildirimlerin öncelikle dikkate alınması gerekmektedir.

İşbu Politika’da geçen “biz” ve “bizim” gibi ifadeler, aksi açıkça belirtilmedikçe, EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği)’yi ifade etmek için kullanılmaktadır.

 

 

II.      KİŞİSEL VERİ

A.      Kişisel Veri Tanımı

KVK Kanunu m.3/I(d) çerçevesinde “kişisel veri”, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu kapsamda, anonim bilgiler, anonim hale getirilen bilgiler ve belirli bir kişi ile ilişkilendirilemeyen diğer veriler işbu Politika kapsamında kişisel veri olarak kabul edilmez.

B.      Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler

KVK Kanunu m.3/I(e) çerçevesinde kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilebilecek her türlü işlem “veri işleme” kapsamına girmektedir.

EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği) olarak, kişisel verileri, işbu Politika’nın “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığı altında belirtilen amaçlar çerçevesinde aşağıda sayılan ilkelere uygun olarak işlemekteyiz:

 • (i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • (ii) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • (iii) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • (iv) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • (v) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

C.        EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği) Tarafından İşlenen Veriler

EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği), veri sahibinin açık rızasıyla veya KVK Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddelerinde öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın genel ve özel nitelikli kişisel verileri işleyebilmektedir. Özel nitelikli kişisel veriler, nitelikleri itibariyle veri sahibine ilişkin daha hassas bilgileri ihtiva eder niteliktedir. KVK Kanunu’nun 6’ncı maddesi uyarınca, bir gerçek kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, özel nitelikli kişisel veri sayılmaktadır.

EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği) tarafından işlenen genel ve özel nitelikli veriler, aşağıda örneklendirilmiştir. Bununla birlikte, her bir veri sahibi özelinde hangi verilerin işleneceği; veri sahibi ile EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği) arasındaki ilişkinin türü, niteliği ve kullanılan iletişim kanalları gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir. İlgili mevzuat ve işbu Politika’da yer alan esaslar doğrultusunda, aşağıda belirtilen türde veriler EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği) tarafından işlenebilmektedir:

 • (i) Ad, soyad, meslek, unvan, çalışılan kurum/kuruluş bilgisi, eğitim geçmişi, çalışma geçmişi, cinsiyet, medeni durum, vatandaşlık durumu, vergi mükellefiyeti durumu ve varsa veli, vasi ve vekile ilişkin bilgiler gibi veri sahibini tanımaya yönelik veriler,
 • (ii) Kimlik, pasaport, sürücü belgesi gibi kimlik tespitine yönelik belgelerde yer alan doğum tarihi, doğum yeri, kimlik numarası, kan grubu, din ve fotoğraf gibi veriler,
 • (iii) Ev, iş yeri veya geçici ikamet yerine ait adres, telefon, elektronik posta ve faks numarası gibi iletişim bilgileri,
 • (iv) Veri sahibi tarafından teklif verilen, satın alınan ve veri sahibi için uygun olduğu tespit edilen ürün, proje ve hizmetler; EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği) ile gerçekleştirilen telefon görüşmeleri, elektronik posta yazışmaları gibi iletişim kayıtları ile diğer sesli ve görüntülü veriler,
 • (v) İnternet protokol (IP) adresi, cihaz kimliği, benzersiz tanımlayıcı (unique identifier) bilgisi, cihaz türü, reklam kimliği, benzersiz aygıt simgesi, internet sayfası görüntülemelerine ilişkin istatistikler, gelen ve giden trafik bilgileri, yönlendirme URL’si, internet log bilgisi, konum bilgisi, ziyaret edilen siteler ve internet sitelerimiz, platformlarımız, internet ağımız ile reklam ve elektronik posta içeriklerimiz aracılığı ile gerçekleştirilen işlem ve eylemlere dair bilgiler.

D.      Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği), kişisel verileri aşağıda belirten amaçlarla işleyebilir ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilebilir:

 • (i) EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği) tarafından yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • (ii) Akdedilen/akdedilmesi düşünülen sözleşmelerin müzakeresi, kurulması ve ifa edilmesi,
 • (iii) EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği) bünyesindeki birimlerde veya birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi,
 • (iv) EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği)’ye ait veya EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği) tarafından kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerinin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması,
 • (v) Mevzuatta veya EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği)’nin kabul ettiği kural ve politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması,
 • (vi) EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği)’nin veya EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği)’nin proje ve hizmetlerinin tanıtım ve pazarlamasının yapılması ve bunların geliştirilmesi, anket ve oylamalar ile veri sahibinin görüşünün alınması,
 • (vii) Doğum günü kutlaması, çekiliş veya yarışmalara dahil edilme, hediye verilmesi ve veri sahibi lehine olan benzeri diğer etkinlik, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi,
 • (viii) Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi,
 • (ix) Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • (x) Talep ve soruların cevaplanması,
 • (xi) EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği)’nin birleşme, bölünme, tür değiştirme ve kontrol değişikliği gibi işlemlere tabi olması halinde, bu işlemlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi,
 • (xii) EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği)’nin insan kaynakları politikaları çerçevesinde çalışan ihtiyacının temin edilmesi ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,
 • (xiii) İş başvurularının uygunluğunun değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve iş başvurusunda bulunan adaylar ile iletişime geçilmesi,
 • (xiv) EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği)’nin insan kaynakları, halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,
 • (xv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • (xvi) Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği)’nin meşru menfaatlerinin korunması.

E.      Kişisel Verilerin Türkiye İçinde ve Dışında Aktarımı

KVK Kanunu’nun 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu Politika’nın “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığı altında gösterilen amaçlar ile kişisel verileri yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir ve yurt içi ve yurt dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabiliriz.

Kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişiler, veri sahibi ile EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği) arasındaki ilişkinin türü, niteliği ve işlem gerçekleştirilen piyasalar gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilmekle birlikte, verilerin aktarılabileceği üçüncü kişiler, genel itibariyle aşağıda gösterildiği gibidir:

 • (i) EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği)’nin yurt içi ve yurt dışında çalıştığı alt yapı sağlayıcılar ile diğer iş ortakları, tedarikçileri ve alt yüklenicileri,
 • (ii) EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği)’nin birleşme, bölünme veya kontrol değişikliği gibi işlemlere tabi olması halinde, ilgili işlemlere taraf üçüncü kişiler.

F.      Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği), kişisel verileri, KVK Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddelerinde yer alan şartlar çerçevesinde işbu Politika’nın “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığı altında belirtilen amaçlar için yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik şekillerde elde edilebilir. Kişisel veriler; veri sahiplerinin irtibat kurabileceği genel müdürlük, şube, satış ofisleri ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar, elektronik işlem platformları, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitim, konferans ve benzeri etkinlikler aracılığı ile veya tahkikat yöntemiyle toplanabilir.

EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği), kişisel verileri genellikle veri sahiplerinden edinmekle birlikte, KVK Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin projelerinde birlikte çalıştığı iş ortakları ve alt yüklenicileri, ve diğer ilgili yetkili kurum ve kuruluşlar, iş başvurularında referans olarak gösterilen veya başvuru sahibinin çalışma ve eğitim geçmişinde yer alan kişi, kurum ve kuruluşlar, işe alım platformları, veri sahibinin temsil ettiği/veri sahibini temsil eden kişi ve kurumlar aracılığıyla da edinilmesi mümkündür.

G.     Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Hukuken daha uzun bir sürenin gerekli kılındığı veya daha uzun bir süreye izin verildiği durumlar hariç olmak üzere, EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği), kişisel verileri yalnızca işbu Politika’da belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan süre zarfında elinde bulundurur. Saklama süresi sona eren kişisel veriler, KVK Kanunu m.7 çerçevesinde EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği) tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

H.        Kişisel Verilerin Güvenliği ve Denetimi

KVK Kanunu’nun 12’inci maddesi çerçevesinde, EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği), kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla veri sorumlusu olarak uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

I.       KVK Kanunu Çerçevesinde Veri Sahibinin Hakları

KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca, veri sahipleri:

 • (i) kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • (vi) kişisel verilerin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (vii) düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • (viii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • (ix) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararının giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Veri sahiplerinin yukarıda belirtilen haklarından herhangi birini kullanmak istemeleri halinde, işbu Politika’nın ekinde yer alan başvuru formunu doldurmaları ve (i) formun ıslak imzalı bir nüshasını Yönderlik ve Koçluk Derneği (EMCC Turkey) Yöneticiliği – 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Golden Plaza No:3 K:9 Ofis No: ORJ40 Şişli İstanbul adresine şahsen başvuru ile veya noter yoluyla iletmeleri veya (ii) formu admin@emccturkey.org elektronik posta adresine güvenli elektronik imzaları ile göndermeleri gereklidir.

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun taleplerin yukarıda belirtilenler dışında başka yöntemler ile iletilmesine karar vermesi durumunda, başvuruların hangi şekillerde iletilebileceği ayrıca duyurulacaktır.

EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği) veri sahiplerinden gelen talepleri, KVK Kanunu m.13 çerçevesinde talebin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Veri sahiplerinden gelen taleplere yönelik olumlu veya olumsuz yöndeki yanıtlar, veri sahiplerine yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilebilir. Veri sahiplerinin talepleri kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

III.    ÇEREZLER VE BENZERİ TEKNOLOJİLER

A.      Genel

EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği)’ye ait internet sitelerine, elektronik platformlara, uygulamalara veya EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği) tarafından gönderilen elektronik posta iletilerine veya reklamlara erişim sırasında, kullanıcıların bilgisayarına, cep telefonuna, tabletine veya kullanılan diğer cihazlara belirli verilerin kaydedilmesi ve toplanmasını sağlayan küçük veri dosyaları yerleştirilebilmektedir. Bilgisayar ve diğer cihazlara yerleştirilen bu veri dosyaları, çerez, piksel tag, flash cookies ve web işaretçileri olabileceği gibi, veri depolama amaçlı benzeri diğer teknolojiler de olabilecektir. İşbu Politika’da EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği) tarafından kullanılabilecek çerez ve benzeri teknolojileri ifade etmek üzere “çerez” ifadesi kullanılmaktadır.

Çerezler aracılığı ile kişisel veri toplanması mümkün olmakla birlikte, çerezler aracılığıyla toplanan her türlü veri kişisel veri niteliği taşımayabilecektir. Bu nedenle çerezler aracılığıyla elde edilen verilerin ancak Türk hukuku çerçevesinde kişisel veri teşkil ettikleri ölçüde, işbu Politika ve KVK Kanunu kapsamında değerlendirileceği dikkate alınmalıdır.

B.      Çerez Türleri

Çerezler süre bakımından veya ait oldukları alan adına göre sınıflandırılabilmektedir. Çerezler, süre bakımından sınıflandırılmaları durumunda, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Oturum çerezleri, kullanıcının tarayıcıyı kapatması üzerine silinen çerezleri ifade ederken, kalıcı çerezler ise önceden belirlenen bir süre boyunca kullanıcının bilgisayarında/cihazında kalan çerezlerdir.

Çerezler ait oldukları alan adına (domain) göre sınıflandırılmaları durumunda ise ilişkili taraf çerezi ve üçüncü kişi çerezi olmak üzere ikiye ayrılır. Ziyaret edilen alan tarafından yerleştirilen çerezler ilişkili taraf çerezleri olarak adlandırılırken, ziyaret edilen farklı bir alan tarafından yerleştirilen çerezler ise üçüncü kişi çerezi olarak ifade edilmektedir. Ziyaret edilen alan dışındaki kişilerin, ziyaret edilen alan üzerinden kullanıcı cihazına çerez yerleştirmeleri durumunda üçüncü kişi çerezi söz konusudur.

C.      Çerezlerin Kullanım Amaçları

EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği), internet sitelerinde, platformlarında, uygulamalarında, reklam ve iletilerinde kullandığı çerezlerden, aşağıda belirtilen amaçlar ile faydalanabilmektedir.

 • (i) Operasyonel amaçlı kullanımlar: EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği) internet sitesi, platform, uygulama ve hizmetlerinin idaresi ve güvenliği için gerekli gördüğümüz çerezleri kullanabiliriz. Operasyonel amaçlar için kullanılan çerezlere örnek olarak, internet sitesi, uygulama ve platformlarda yer alan fonksiyonlardan yararlanılmasına olanak tanıyan teknolojiler ile bu mecralardaki düzensiz davranışları tespit etmek için kullanılan çerezler gösterilebilir.
 • (ii) İşlevselliğe yönelik kullanımlar: EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği) internet sitesi, platform, uygulama ve hizmetlerinin kullanımını kolaylaştırmak ve bunları kullanıcılar için özelleştirmek amacıyla çerez kullanabilecektir. İşlevsellik amacıyla kullanan çerezlere, kullanıcı bilgilerini ve tercihlerini hatırlamamızı sağlayan teknolojiler örnek gösterilebilir.
 • (i) Performansa yönelik kullanımlar: EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği) internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerine ilişkin performansın artırılması ve ölçülmesi amacıyla da çerez kullanabilmektedir. Bu amaçla kullanılan çerezlere örnek olarak, kullanıcıların EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği) internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerini nasıl kullandığını anlamamızı ve kullanıcı davranışlarını analiz etmemizi sağlayan çerezler ile gönderdiğimiz iletiler ile etkileşime geçilip geçilmediğini anlamamıza imkân veren teknolojiler gösterilebilir.
 • (ii) Reklam amaçlı kullanımlar: EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği)’ye veya üçüncü kişilere ait internet sitesi, platform ve uygulamalar üzerinden, kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik reklam ve benzeri içerikleri iletmek amacı ile ilişkili taraf çerezleri ve üçüncü kişi çerezleri kullanabiliriz. Reklam amaçlı kullanımlara örnek olarak, reklamların etkinliğini ölçen çerezler ile belirli bir reklama tıklanıp tıklanmadığını veya reklamın kaç kere görüntülendiğini gösteren çerezler gösterilebilir.

D.      Çerezleri Reddetme ve Silme

Çoğu tarayıcı çerez kullanımına izin vermekle birlikte, kullanıcılar diledikleri zaman tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezleri reddedebilir veya silebilir. Ayarların değiştirilmesi yöntemi kullanılan tarayıcıya göre değişmekte olup, çerezlerin nasıl devre dışı bırakılabileceğinin kullanılan tarayıcıya ilişkin hizmet sağlayıcıdan öğrenilmesi gerekmektedir.

Çerezlerin devre dışı bırakılması durumunda EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği) internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerinin bazı özelliklerinden yararlanılamaması söz konusu olabilecektir.

E.      Yetkili Hizmet Sağlayıcılar

EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği) internet sitesi, platform ve uygulamaları ile hizmetlerinin yürütülmesi ve tanıtımı için yetkilendirdiğimiz bazı hizmet sağlayıcılardan yardım alabiliriz. Bu hizmet sağlayıcılar da kullanıcıların bilgisayarına/cihazına çerezler ve benzeri teknolojiler (üçüncü kişi çerezleri) yerleştirebilecek ve kullanıcı cihazını tespit etmeye yönelik IP adresi, benzersiz tanımlayıcı (unique identifier) ve cihaz tanımlayıcı gibi bilgileri toplayabilecektir.

IV.    ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT SİTE, ÜRÜN VE HİZMETLER

EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği) internet siteleri, platform ve uygulamaları, üçüncü kişilere ait internet sitesi, ürün ve hizmetlere ilişkin linkler içerebilir. Söz konusu linkler, üçüncü kişilere ait gizlilik politikalarına tabi olup, üçüncü kişiler ve üçüncü kişilere ait sitelerin EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği)’den bağımsız olduğu ve EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği)’nin üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığının farkında olunmalıdır. Link verilen internet sitelerinin ziyaret edilmesi durumunda, bu sitelere ait gizlilik politikalarının okunmasını tavsiye etmekteyiz.

V.      DEĞİŞİKLİKLER

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nda muhtelif zamanlarda değişiklik yapmamız mümkündür. Politika’nın güncel versiyonuna EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği) internet sitesinden ulaşılabilir, Politika’da yapılabilecek değişiklikler EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği) internet sitesinden takip edilebilir.

Değişiklikler kural olarak, EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği) internet sitesine yüklenmek suretiyle yapılacak ve bu tarih itibariyle geçerlilik kazanacak olmakla birlikte, EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği) değişiklikleri, uygun gördüğü diğer şekillerde de bildirilebilecektir.

EK-1

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (“EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği)”), veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 11’inci maddesi çerçevesinde yapılacak başvuruları daha hızlı ve sağlıklı değerlendirebilmek amacıyla işbu Başvuru Formu’nu oluşturmuştur.

Formun doldurulması ile ilgili sorularınızı mesai gün ve saatleri içerisinde 0212 934 02 31 telefon numarasından bize ulaşarak, iletebilirsiniz.

 1. Veri Sahibinin Hakları

İşbu Başvuru Formu’nu doldurmadan önce, Yönderlik ve Koçluk Derneği (EMCC Turkey) Yöneticiliği – 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Golden Plaza No:3 K:9 Ofis No: ORJ40 Şişli İstanbul adresinde yer alan EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği) Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nı okuyarak KVK Kanunu Madde 11’de belirtilen haklarınız ve EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği)’nin veri işleme faaliyeti konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

 1. Başvuru Yöntemi

KVK Kanunu Madde 11’de belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak istemeniz halinde, işbu Başvuru Formu’nu doldurmalı ve IV numaralı başlık altında belirtilen ekleri ile birlikte,

 • (i) Formun ıslak imzalı bir nüshasını, Yönderlik ve Koçluk Derneği (EMCC Turkey) Yöneticiliği – 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Golden Plaza No:3 K:9 Ofis No: ORJ40 Şişli İstanbul adresine şahsen başvuru ile iletmeli veya
 • (ii) Formun ıslak imzalı bir nüshasını, Yönderlik ve Koçluk Derneği (EMCC Turkey) Yöneticiliği – 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Golden Plaza No:3 K:9 Ofis No: ORJ40 Şişli İstanbul adresine noter yoluyla tebliğ etmeli veya
 • (iii) Formu, admin@emccturkey.org elektronik posta adresine güvenli elektronik imzanız ile göndermelisiniz.

III.      Veri Sahibine Dair Bilgiler

Lütfen aşağıda talep edilen bilgi ve belgeleri tam ve doğru şekilde sağlamaya özen gösterin. İşbu Başvuru Formu’nda talep edilen bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz şekilde sağlamanız, başvurunuzun sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi bakımından önem arz etmektedir.

Ad ve Soyad                           : ___________________________________________________

T.C. Kimlik Numarası          : ___________________________________________________

Adres                                      : ___________________________________________________

Telefon Numarası                 : ___________________________________________________

Elektronik Posta Adresi       : ___________________________________________________

Lütfen EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği) ile olan ilişkiniz hakkında aşağıda belirtilenlerden uygun olan seçeneği seçiniz ve aşağıdaki boşluğa ilişkinin hala devam edip etmediği, sona ermiş ise hangi dönemlerde devam ettiği ve varsa EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği) ile olan ilişkiniz kapsamında irtibat halinde olduğunuz müdürlük/şube bilgisini yazınız.

Üye İş Ortağı
Ziyaretçi Yatırımcı
Çalışan İş Başvurusunda Bulunan
Diğer (________________)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 1. Veri Sahibin Talepleri

Lütfen kişisel verilere ilişkin talep veya taleplerinizi aşağıda ilgili kutucuğu (X) ile işaretlemek suretiyle belirtiniz. İlgili kutucuğu seçerek talepte bulunmanız halinde, ilgili talep konusuna ilişkin sağlanması gereken bilgi ve belgeleri de işbu Form ile birlikte EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği)’ye iletmeniz gerekecektir.

Talep Seçim Sağlanması Gerekli Bilgi/Belge
Kişisel verilerimin EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği) tarafından işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum. İşlendiğini düşündüğünüz belirli bir veri varsa, lütfen bu tablo sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz.
EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği) tarafından kişisel verilerimin işlenmesi durumunda kişisel verilerimin hangi amaçla işlendiğini öğrenmek istiyorum. Hangi amaçla işlendiğini öğrenmek istediğiniz belirli bir veri varsa, lütfen bu tablo sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz.
EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği) tarafından kişisel verilerimin işlenmesi durumunda kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği) tarafından amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum. Talebinize konu belirli bir veri varsa, lütfen bu tablo sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz.
EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği) tarafından kişisel verilerimin yurt içinde/yurt dışında üçüncü kişilere aktarılması durumunda EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği) tarafından kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum. Talebinize konu belirli bir veri varsa, lütfen bu tablo sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz.
EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği) tarafından eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerimin düzeltilmesini istiyorum. Lütfen eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizi ve nasıl düzeltilmesini istediğinizi bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve düzeltme talebinizi doğrulayan nüfus cüzdanı fotokopisi, fatura, ikamet belgesi gibi belgeleri işbu Form ekinde iletiniz.
Eksik/yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. Lütfen eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizi ve nasıl düzeltilmesini istediğinizi bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve düzeltme talebinizi doğrulayan nüfus cüzdanı fotokopisi, fatura, ikamet belgesi gibi belgeleri işbu Form ekinde iletiniz.
Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle silinmesini/yok edilmesini istiyorum. Lütfen işlenme sebebinin neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü, silinmesini/yok edilmesini istediğiniz veriyi bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve varsa talebinizi tevsik edici diğer bilgi/belgeleri Form ekinde iletiniz.
Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle aktarıldıkları üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini/yok edilmesini istiyorum. Lütfen işlenme sebebinin neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü, silinmesini/yok edilmesini istediğiniz veriyi bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve varsa talebinizi tevsik edici diğer bilgi/belgeleri Form ekinde iletiniz.
EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği) tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde aleyhime bir sonuç doğduğunu düşünüyor ve bu sonuca itiraz ediyorum. Lütfen otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini düşündüğünüz verilerinizi ve aleyhinize olduğunu düşündüğünüz sonucu bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve varsa talebinizi tevsik edici bilgi/belgeleri Form ekinde iletiniz.
Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın tazminini talep ediyorum. Lütfen kişisel verilerinizin neden kanuna aykırı olarak işlendiği kanaatinde olduğunuzu, kanuna aykırı işleme faaliyeti ve uğradığınız zarar ile birlikte bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya form ekinde belirtiniz. Form ekinde talebinizi destekleyen/tevsik eden Kişisel Verilerin Korunması Kurulu veya mahkeme kararlarını da iletebilirsiniz.

Lütfen yukarıda belirttiğiniz taleplerinize dair istenen bilgileri ve Form ekinde ilettiğiniz belgeleri aşağıda belirtiniz.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 1. Başvurunun Sonuçlandırılması ve Başvuru Sonucunun Bildirimi

EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği) talebinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Talebinize yönelik olumlu veya olumsuz yöndeki yanıtlar, tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilebilir. Başvuru sonucunun posta veya elektronik posta yöntemlerinden biriyle iletilmesine yönelik bir tercihiniz varsa, bu tercihinizi postanın/elektronik postanın gönderileceği adres/elektronik posta adresi ile birlikte aşağıda belirtmeniz gerekmektedir:

Başvuruma ilişkin cevabın elektronik posta aracılığıyla gönderilmesini istiyorum.
Başvuruma ilişkin cevabın posta aracılığıyla gönderilmesini istiyorum.

Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebinizin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği)’nin talebin sonuçlandırılması için ek bilgiye ihtiyaç duyması veya başvurunun veri sahibi tarafından yapıldığının tevsik edilememesi durumunda, sizinle işbu Formda belirtilen veya EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği) nezdinde bulunan iletişim bilgileriniz aracılığıyla iletişime geçilebilecektir.

 1. Beyan

KVK Kanunu uyarınca yapmış olduğum başvurunun işbu Formda belirttiğim talepler doğrultusunda değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica ederim.

Veri Sahibi

Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza: