YÖNDERLİK VE KOÇLUK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI

MADDE 1:

Derneğin adı: “Yönderlik ve Koçluk Derneği”dir. Derneğin Kısa Adı: EMCC-T dir.

DERNEĞİN MERKEZİ

MADDE 2:

Derneğin Merkezi, İstanbul‟dur. Yönetim Kurulu kararı ile dernek merkezi İstanbul il sınırları içinde başka bir adrese nakledilebilir

DERNEĞİN AMACI

MADDE 3:

Derneğin Amacı, Türkiye‟deki iş dünyasına yönelik, koçluk ve kurum içi yönderlik hizmetiyle ilgili iyi uygulama kriterlerinin yerleştirilmesi, iyi uygulamaların desteklenmesi ve yaygınlaştırılmasıdır.

DERNEĞİN FAALİYET ALANI-ÇALIŞMA KONU VE BİÇİMLERİ

MADDE 4:

Kurumlara Yönelik

Yönderlik ve koçluk uygulamalarındaki profesyonel düzeydeki standartları belirlemek ve yaygınlaştırmak,

Yönderlik ve koçluk hizmetlerinin bilinirliğini arttırmak,

Yönderlik ve koçluk hizmetini sunanlarla bu hizmeti kullanan organizasyonlar ve bu alandaki uygulamaları takip etmek isteyen akademisyenler arasındaki iletişimi sağlamak.

Yönderlik ve koçluk uygulamaları ile ilgili bilgilendirmeyi, seminerler, yayınlar ya da araştırmalar aracılığı ile sağlamak,

Yönderlik ve koçluk uygulamaları ile ilgili akademik çevrelerle işbirliği sağlamak

Yönderlik ve koçluk hizmet sağlayıcılarının profesyonel gelişimlerini teşvik etmek

Koçluk ve mentorlük hakkındaki bilgi paylaşımını ve araştırmaları artırmak,

Koçluk ve mentorlük teorisini geliştirmek ve üzerinde anlaşmaya varılmış uygulama standartlarını güvence altına almak.

Koçluk ve mentorlük uygulamaları ve eğitimi için kabul edilmiş standartlara uyum sağlayıcı çalışmalar yapar.

Koçluk ve mentorlük meslek kuruluslari ve derneklerinin politikasının oluşturulması ve uygulanmasına katılımını teşvik eder.

Koçluk ve mentorlük uygulayıcılarının profesyonel gelişimlerini teşvik eder

Koçluk ve mentorlük teorisi ve uygulamaları hakkında bilimsel araştırmalar yapılmasını destekleyerek gerektiğinde Koçluk ve mentorlük hakkında  yazılmış belge ve metinleri tercüme ederek üyelerine ulaştırır.

Koçluk ve mentorlük dışındaki alanlarda insan kaynaklarının gelişimi ile ilgilenen kişiler ve kurumlarla teması teşvik eder.

Dernek bu amaçlarını gerçekleştirmek için fon arama; bu fonları ve fonların aktiflerini yönetme yetkisine sahip olacaktır.

Amacına uygun olarak eğitsel, kültürel ve güncel gelişim başlıkları altında gerçekleştirilen aktivitelerle, profesyonel ve eğitsel bilgi alışverişiyle, konferanslar, seminerler ve düzenli toplantılar yapar. Gelişmeleri üyelerine ve ilgillere duyurur.

-Amacına uygun olarak ulusal veya uluslar arası konferans, panel, seminer, toplantı ve benzeri etkinliklerde bulunur.

-Gerektiğinde Resmi ve Özel kurum ve kuruluşlarla amacına uygun her türlü işbirliği yapar.

-Aynı amaç doğrultusunda çalışan yurt içinde ve yurt dışındaki kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunur, ortak projeler geliştirme, uygulama çalışmaları ve değişim programları yapar.

-Üyeler arası yardımlaşma, işbirliği ve bilgi akışını sağlar.

-Amaç ve hizmet konularına ilişkin gelir arttırıcı projeler için, gerektiğinde iktisadi işletme, yardımlaşma sandığı kurar, sergi, kermes açar ve benzeri etkinliklerde bulunur.

-Radyo, televizyon, gazete, dergi, kitap, broşür, gibi yayın vasıtalarından faydalanır,

-Dernek içinde oluşturulacak komiteler ve/veya uzman kişiler aracılığı ile araştırma, geliştirme, inceleme, etüdler ve projeler yaparak ve/veya yaptırarak dernek amacına uygun katkıda bulunacak öneri ve görüşleri geliştirir.

-Yerli ve yabancı sergi, fuar ve kongrelere katılmak için gerekli girişimleri yapar.

-Amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınmaz mallar edinir, kiralar, ihtiyaç dışı taşınmazları satar, amacına uygun işletmeler kurar ve işletir.

-Amaç ve hizmet konularına bağlı olarak, üyelerinin görgü, bilgi, ve deneyimlerini arttırmaya yönelik her türlü faaliyette bulunur; geziler düzenler, lokal açar, periyodik yayınlar yapar. Yurtdışındaki yayınları takip eder, gerektiğinde abone olur.

-Yardım Toplama Kanunu ve bu ana tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alır.

-Yasal koşulları yerine getirerek araştırmalar ve projeler için yurt içi, yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan maddi yardım alır.

-Amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini daha verimli kılabilmek gayesiyle komisyonlar kurar, komisyonların faaliyetlerini bir rapor halinde düzenleyip yurt içi ve yurtdışındaki ilgili mercilere sunar ve kamuoyunu bilgilendirir.

-Gerek görülen yerlerde faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir.

-Amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, dernek,vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere yönetim kurulu kararı ile plâtform oluşturabilir.

-Amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak genel kurulun kabul etmesi şartıyla borçlanabilir.

-Amacını gerçekleştirmek üzere uluslar arası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurtdışında temsilcilik, dernek veya üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara katılabilir, bu kuruluşlara üye olabilir.

-Amacı  doğrultusunda  çalışmak  üzere   Federasyon  kurucusu  olabilir   veya kurulmuş bulunan federasyonlara katılabilir.

-Amaç ve hizmet konularına yönelik diğer her türlü çalışmayı yapar.

KURUCULAR

MADDE 5:

Derneğin kurucu üyelerinin adı, soyadı ve mesleği MADDE 30 „da belirtilmiştir.

ÜYELİK KOŞULLARI

MADDE 6:

Derneğe üye olabilmenin koşulları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Fiil Ehliyetine sahip ve iyi ünlü olmak,
 2. Yabancılar için Türkiye‟de oturma hakkına sahip olmak,
 3. Yönderlik ve koçluk hizmeti ile ilgili çalışmalar yürütmüş şirket yöneticisi, akademisyen ve/veya hizmet sağlayıcı olmak,

Derneklere üye olmaları yasaklananlar, Derneğe aidat ve katılma paylarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle Dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ile özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca bağlı bulundukları kurum ve kuruluşlardan izin alamayanlar Derneğe üye olamazlar.

ÜYELİK TÜRLERİ

MADDE 7:

Derneğin üyelik türleri aşağıda gösterilmiştir;

Asil Üyeler:

Dernek tüzüğüne göre üyeliği kabul edilerek, üye kabul edilenlerdir. Yönetim, denetim ve tüzükte kabul edilen diğer kurullarda bulunma, seçme ve seçilme haklarına sahip olup aidatlarını tam olarak öderler.

 1. Akademisyenler için: Bir üniversitede öğretim görevlisi olmak; yönderlik ve/veya koçluk ve bağlantılı alanlarda en az 6 ay süreyle ders vermiş, araştırma ya da çalışma yapmış olmak;bu çalışmaları üyelik formunda belirtmek,
 2. Kurumsal yöneticiler için: organizasyon içinde, kendisi ya da kurumu adına yönderlik ve/veya koçluk hizmeti almış olmak veya bu hizmetin planlamasına ve yönetimine katkıda bulunmuş olmak,
 3. Yönderler ya da Koçlar için: Açıklanmış kar ve ciro rakamlarına göre en büyük 500 şirket arasından en az 2sinden 3 ay süreyle yönderlik ya da koçluk hizmetini verdiğine dair referans mektubu sağlamak; en az 6 ay süreyle hizmet sağlayıcı olarak tecrübe sahibi olmak; saygın ve tanınmış bir eğitim kurumundan yönderlik ve/veya koçluk eğitimi almış olmak; dernek tarafından belirlenmiş prensipler çerçevesinde süpervizyona tabi olmak.

Diğer: belirlenen kategorilere uymayan üye adayları, kurul kararına göre üye olarak kabul edilebilirler.

Tüzel Kişi Üyeler:

Dernek tüzüğüne göre üyeliği kabul edilerek, üye kabul edilen kurumlardır Temsilcileri, yönetim, denetim ve tüzükte kabul edilen diğer kurullarda bulunma, seçme ve seçilme haklarına sahip olup aidatlarını tam olarak öderler.

Onursal Üyeler:

Yurt içinde ve dışında çağdaş insan yönetimi sistemlerinin yaygınlaştırılmasına, benimsetilmesine, ülke çapında bilincin geliştirilmesine önayak olmuş ya da Derneğe büyük emeği geçmiş kişilerin yazılı taleplerine veya Dernek Yönetim Kurulu önerisine göre Genel Kurulun onayı ile tanınan üyelik türüdür

Yönetim Kurulu ve Denetim kuruluna seçme ve seçilme hakkı yoktur. Danışma Grubu ve tüzükte kabul edilen diğer kurullarda bulunabilirler aidat  ödemezler.

ÜYELİK İŞLEMLERİ

MADDE 8:

Dernek üyeliği için gereken işlemler aşağıda gösterilmiştir.

 1. Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, Dernek amaç ve çalışma konuları ile ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini ve gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten      „Üyelik   Formu‟nu   doldurup   Dernek merkezine
 2. Dernek Yönetim Kurulu üye adayları hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırdıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere (30) gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak
 3. Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Giriş aidatının tamamı ile yıllık aidat alınır. Bu işlemler yapılmadıkça Dernek üyeliği kazanılamaz.

ÜYELİKTEN AYRILMA

MADDE 9:

Üyeler   diledikleri   zaman  Dernek’ten  ayrılabilirler.   Bu  arzularını   yazı  ile Yönetim Kurulu’na bildirmeleri ve birikmiş borçlarını ödemeleri gereklidir.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

MADDE 10:

Aşağıdaki hallerde üyelik kaydı Dernek Yönetim Kurulu tarafından silinir:

 1. Aidat taahhüdünü yerine getirmeyen ve Yönetim Kurulu’nun yazılı talebine rağmen ödememekte ısrar edenler,
 2. Derneğin tüzüğüne, iç tüzüğüne ve çalışmalarına uymadığı belirlenenler,
 3. Derneklere üye olma hakkını sürekli veya süreli olarak

DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE 11:

Derneğin aşağıdaki organları vardır: a)Genel Kurul

b)Yönetim Kurulu c)Denetleme Kurulu

 1. Danışma ve Yüksek İstişare Kurulu
 2. Alt Komiteler ve Uzmanlık Grupları

GENEL KURUL

MADDE 12:

Dernek Genel Kurulu dernek asil üyelerinden oluşur.

Üç yılda bir Şubat ayı içinde İstanbul’da önceden ilan edilen ve üyelere tebliğ edilen yerde toplanır.

Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Dernek Genel Kurulu toplantıya Dernek Yönetim Kurulu tarafından çağrılır. Denetleme Kurulu’nun talebi veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağıramazsa, Dernek Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi, dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü:

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantının Yeri:

Dernek Genel Kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu İstanbul’da yapılır.

Toplantının Yapılış Usulü:

Dernek Genel Kurul toplantıları, az onbeş gün önce üyelere bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen listedeki adları hizasına imza ederek, toplantı yerine girerler.

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Toplantı için yukarıda belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tesbit edilir ve toplantı, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere üyeler arasında bir başkan, bir başkan vekili ile bir katip açık oy ile seçilir.

Toplantının yönetimi, Dernek Genel Kurul Başkanı’na aittir. Katip toplantı tutanağını düzenler. Tutanak başkan, başkan vekili ve katip tarafından imzalanır.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Dernek Yönetim Kurulu’na verilir. Genel Kurul Toplantısı’nda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri  tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme alınması zorunludur.

Seçim Usulü:

Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları, Dernek Genel Kurulu’nun asil üyeleri arasından üç yıl için gizli oyla seçilir. Dernek Yönetim Kurulu ve Denetleme

Kurulu için en az asil ve yedek üye sayısı kadar aday gösterilir. Yapılacak seçimlerde en fazla oy alan üyeler asil, daha az oy alan üyeler yedek üye olarak Dernek Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’na girer. Müddeti biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 13:

Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri:

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul tarafından görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları Raporları’nın görüşülmesi, Dernek Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi,

ç) Dernek Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

 1. Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 2. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak katılması veya ayrılması hususunda Dernek Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 3. Derneğin feshedilmesi,
 4. Dernek Yönetim  Kurulu’nun   verdiği  üyelikten   ihraç  kararlarına  yapılan itirazların tetkik edilerek karara bağlanması,
 5. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurul tarafından yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine

YÖNETİM KURULU

MADDE 14:

Dernek Yönetim Kurulu, Dernek Genel Kurulu tarafından üç yıl süre için gizli oyla seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur.

Dernek Yönetim Kurulu asil üyeleri ilk toplantısında kendi aralarında görev bölümü yaparak bir başkan, bir başkan yardımcısı, sekreter ve saymanını seçer.

Dernek Yönetim Kurulu, asil üye tam sayısının salt çoğunluğu ile gerek gördüğü sıklıkla toplanır. Toplantıya başkan veya başkan vekillerinden birinin başkanlık etmesi zorunludur.

Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Yazılı mazeret belirtmeksizin üstüste üç toplantıya katılmayan üye, Yönetim Kurulu kararı ile müstafi sayılır. Boşalan üyelikler sıra ile yedeklerden tamamlanır. Yedek üye yerini aldığı üyenin süresini tamamlar.

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 15:

Yönetim Kurulu, başkan veya bir başkan vekilinin daveti ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve aşağıda yazılı hususlardaki gündem maddelerini karara bağlar:

 1. Derneği temsil etmek veya bu amaç için kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, resmi organlar tarafından istenen temsilciyi görevlendirmek,
 2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,
 3. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak, gerektiğinde Genel Kurul’u olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, dernek çalışanlarını tayin etmek, terfi ettirmek, cezalandırmak veya hizmet akitlerini feshetmek,
 4. Dernek faaliyetlerinin gerektirdiği iç tüzükleri uygulamaya koymak, e)Üyelik taahhütlerini yerine getirmeyen üyelerin ayrılmalarına karar vermek, f)Genel Sekreteri ve çalışma şartlarını tayin etmek,
 5. Genel Kurul kararlarını tatbik etmek, h)Üyeliğe kabul veya red kararı vermek,
 6. Elde edilen gelirlerin ortaklar ve üyeler arasında dağıtılmayıp, sadece derneğe gelir kaydedilmesi kaydıyla ortaklık, iktisadi işletme, sandık ve vakıf kurulmasına ya da kurulmuş ya da kurulacaklara katılmaya karar vermek,
 7. Danışma Kurulu üyelerini seçmek ve önerileri ile dilekleri hakkında karar vermek.

DENETLEME KURULU

MADDE 16:

Dernek Genel Kurulu tarafından asli üyeler arasından üç yıl süre için gizli oy  ile üç asil, üç yedek üye olarak seçilir. Genel Kurul’da en çok oy alan üye Denetleme Kurulu Başkanı olur.

DENETLEME KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 17:

 1. Genel Kurul tarafından alınan kararların Yönetim Kurulu tarafından uygulanıp uygulanmadığını, dernek faaliyetlerinin mevzuat ve tüzük esaslarına göre yürütülüp yürütülmediğini Genel Kurul’a raporlamak,
 2. Dernek işleri, muameleleri ve hesapları hakkında Genel Kurul’a rapor sunmak,
 3. Gereğinde Dernek Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırmak.

Denetleme Kurulu Üyeleri tek tek veya heyet halinde her zaman dernek defterlerini tetkik edebilirler.

Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter kendilerinden istenilen belge, defter ve bilgileri Denetleme Kurulu Üyeleri’nin tetkikine sunmakla yükümlüdür.

Denetim Kurulu görevini bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar. Sonuçları, bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplantılarda Genel Kurul’a sunar.

DANIŞMA VE YÜKSEK İSTİŞARE KURULU

MADDE 18:

Danışma Kurulu, koçluk ve şirket içi yönderlik alanına önemli katkılarda bulunmuş ve/veya bulunabilecek kişiler arasından bilgi, deneyim ve güvenilir kişilikleri nedeniyle seçilmiş üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu‟nun davetiyle gelen danışma kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi sona eren üyeler tekrar seçilebilirler.

Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından düzenlenmiş gündem gereğince yılda en az bir defa toplantıya çağrılır.

Danışma Kurulu toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder.

Yüksek İstişare Kurulu(YİK), üyeleri geçmiş dönem başkanlarından oluşur. Kurulun başkanlığını en son dönem yönetim kurulunda başkanlık yapmış kişi üstlenir v e bu kişinin daveti üzerine en az yılda bir defa toplanır.

YİK başkanı Dernek yönetim kurulu toplantılarına izleyici olarak katılır.

Görevleri:

-Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek amacı ile hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak,

-Derneğin etkinliğini arttırmak için faaliyet ve çalışmalara yön verici nitelikte tavsiye kararları oluşturarak önerilerde bulunmak,

-Dernek  çalışmaları  ile   ilgili   projeler,değişiklikler  ve   tasarımlar  hakkında görüşlerini belirtmek,

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

MADDE 19:

Genel Kurul tarafından yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından; Yönetim ve Denetleme Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerinin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

ŞUBELER

MADDE 20:

Derneğin şubesi yoktur

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI-ÖDENTİLERİN BELİRLENME ŞEKLİ

MADDE 21:

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Giriş Ödentisi : Üyeliğe girişte bir defaya mahsus alınan ödentidir. 2-Üye ödentisi : Üyelerden yıllık olarak alınan ödentidir.

 • Gerçek ve tüzel  kişilerin   kendi  isteği  ile   derneğe  yaptıkları  bağış  ve yardımlar,
 • Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 • Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 • Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 • Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 • Sponsorluk gelirleri 9-Diğer

Gerçek ve Tüzel Kişi üyeliklerinden alınacak Giriş ve Yıllık ödenti miktarı her yıl yönetim kurulunca belirlenerek üyelere duyurulur.

Yıllık ödentinin takibi, tahsili ve muhasebeleştirilmesi de yönetim kurulunca yerine getirilir.

DERNEĞİN DEFTER VE EVRAKI

MADDE 22:

Dernek 5253 sayılı Dernekler yasası ve bu yasaya dayanılarak çıkartılan  Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen defterleri ve diğer gerekli belgeleri sözkonusu yasa ve yönetmeliklerde öngörülen şekilde tutar.

Bu  defterlerin  Noterden  veya  İl   dernekler  biriminden  tasdikli  olması  ve kullanılması şarttır.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

MADDE 23:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 24:Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı  bulunan  üyelerin  oylarının  2/3‟ü‟dür.  Genel  kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

MADDE 25:

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi

gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir

FESİH VE TASFİYE

MADDE 26:

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy  kullanma  hakkı  bulunan  üyelerin  oylarının  2/3‟ü‟dür.  Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının

tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.

Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların

ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de

verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE 27:

Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE 29:

Dernek   5253   sayılı   Dernekler   Kanunu‟nda   belirtilen   yasak  faaliyetlerde bulunamaz.

MADDE 30:

Derneğin Kurucu Üyelerinin Listesi

Hande Yaşargil                           Danışman/ Psikolog

Tim Bright                                 Danışman

Ayşegül Örs                              Danışman

Özge Cansız                               Danışman / Psikolog

Emre Konuk                               Danışman / Psikolog

Kıvanç Ersöz                              Danışman

Ali Erül                                     Danışman

Sumru Tüfekçioğlu                     Danışman

Kemal Tuğcu                             Danışman

Altan Çarıkçı                              Danışman

Prof. Dr. Cavide Uyargil              Öğretim Üyesi Prof. Dr. Handan Kepir Sinangil    Öğretim Üyesi

Necmi Kavuşturan                      İnsan Kaynakları Yöneticisi

Yeşim Özyurtçu                          İnsan Kaynakları Yöneticisi

Yılmaz Öztürk                            İnsan Kaynakları Yöneticisi

Payam Yüce                               İnsan Kaynakları Yöneticisi

Lloyd A. Denton                         Danışman