EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği)

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK MÜŞTERİ MUVAFAKATNAMESİ

EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği) üyelerine ilişkin elde ettiği kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun bir şekilde işlenmesi, aktarılması ve güvenliğinin sağlanması hususlarına önem vermektedir. Bu çerçevede, aşağıda veri sorumlusu olarak EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği) tarafından Üyeye ait kişisel verilerin hangi yöntem ve amaçlarla toplanacağı, işleneceği ve üçüncü kişilere aktarılacağı ve KVK Kanunu uyarınca veri sahibi olarak Üyenin hangi haklara sahip olduğu açıklanmıştır.

Üye, işbu Muvafakatnameyi imzalamakla, bu Muvafakatnamede yer alan hususları anladığını ve burada belirtilen şart ve amaçlarla kişisel verilerinin işlenmesine açık rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Üyeye ait kişisel veriler, EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği) tarafından aşağıda belirten amaçlarla işlenebilir ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilebilir:

 • EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği)” tarafından yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Üye ile yapılacak sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi,
 • Üyeye uygulanacak faiz ve ücretlere ilişkin tarife ve oranların belirlenmesi,
 • Üye için uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi ve bunların Üyeye özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi, etkin bir Üye hizmeti sunulması,
 • Şirket bünyesindeki birimlerde ve birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi,
 • Şirketin internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerinin ve fiziki ortamlarının güvenliğinin sağlanması,
 • Mevzuatta veya “EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği)” kabul ettiği kural ve politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya Üyeleri ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması,
 • Şirketin veya onun projelerinin tanıtım ve pazarlamasının yapılması veya bunların geliştirilmesi, anket ve oylamalar ile Üyenin görüşünün alınması,
 • Doğum günü kutlaması, çekiliş veya yarışmalara dahil edilme, hediye verilmesi ve Üye lehine olan benzeri diğer etkinlik, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi,
 • Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi,
 • Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği) birleşme, bölünme, tür değiştirme ve kontrol değişikliği gibi işlemlere tabi olması halinde, bu işlemlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi.
 1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler ve Aktarılma Amaçları

EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği), Üyeye ait kişisel verileri, KVK Kanunu’nun 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu Muvafakatnamenin (1) numaralı başlığı altında sayılan amaçlarla sınırlı olarak, yetkili kurum ve kuruluşlara, yurt içi veya yurt dışındaki iş ortaklarına, tedarikçilerine veya alt yüklenicilerine aktarabilir. EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği), Üyeye ait kişisel verileri, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir.

 1. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği); Üyeye ait kişisel verileri, Üyenin Şirket tarafından sunulan hizmetler/projeler/ürünlerden yararlanmak veya diğer amaçlarla Şirket genel müdürlüğü, şubeleri, acenteleri, satış ofisleri veya diğer alt yüklenicileri veya iş ortaklarıyla iletişime geçebileceği ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla, Şirketin düzenleyeceği eğitim, konferans ve benzeri ortamlara katılmasıyla, pazar araştırması yöntemiyle veya anlaşmalı olduğu diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik şekillerde elde edebilir. Şirket, Üyeye ait kişisel verileri, KVK Kanunu’nun 4’üncü maddesinde belirtilen genel ilkeler ile 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde işbu Muvafakatnamenin (1) numaralı bölümünde sayılan amaçlar için toplamakta, işlemekte, aktarmakta ve saklamaktadır.

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Üyenin Hakları

KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca, Üye, kişisel veri sahibi olarak:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararının giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Üye, yukarıda belirtilen haklarından herhangi birini kullanmak istemesi halinde bu talebini …………………….dresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak Yönderlik ve Koçluk Derneği (EMCC Turkey) Yöneticiliği – 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Golden Plaza No:3 K:9 Ofis No: ORJ40 Şişli İstanbul adresine şahsen başvuru ile ya da noter aracılığıyla veya admin@emccturkey.com e-posta adresine güvenli elektronik imza ile iletebilir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun taleplerin belirtilenler dışında yöntemler ile iletilmesine karar vermesi durumunda, veri sahibi olarak yapılacak başvuruların hangi şekillerde iletebileceği EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği) tarafından ayrıca duyurulacaktır. Üye talepleri kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Üyeden ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

İşbu Muvafakatnamede yer alan hususları anladığımı ve hem kendi kişisel verilerimin hem de işbu Muvafakatnameyi temsilen imzalamam durumunda temsil ettiğim Üyeye ait kişisel verilerin işbu Muvafakatnamede belirtilen şart ve amaçlarla işlenmesine rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.

ÜYE/ÜYE TEMSİLCİSİ:

Ad-Soyad:

Tarih:

İmza: